Birojs

WALL Klienti var izmantot priekšrocības, ko rada visaptverošs tiesiskais atbalsts, kas apvieno vietējo apstākļu pārzināšanu un lietu risināšanu ne tikai individuālā, bet arī valstiskā līmenī, kā arī izpratni par pārrobežu darījumiem.

Mūsu mērķis ir mūsu Klientu panākumi.

WALL misija

Visa pamatā ir idejas. Tās rada pieredzi un kapitālu. WALL inovatīvā un individuālā pieeja ļauj atrisināt vissarežģītākos jautājumus, tādējādi pasargājot WALL Klientu idejas un reputāciju.

WALL vīzija

Politiski, sociāli un ekonomiski sakārtota vide sekmē attīstību. WALL savā ikdienas darbā pastāvīgi veicina tiesiskās vides sakārtošanu.

WALL Klienti

Kompānijas, organizācijas un fiziskas personas, kurām nepieciešams nestandarta atbalsts attiecībā uz sarežģītiem jautājumiem un idejām. WALL kā eksperts ir gandarīts, ja kopīgi izdodas atrast Klientam vispiemērotāko risinājumu jebkurā situācijā, jo īpaši tiesību un sarunu vešanas jomā.

WALL pieredze

Īpašu pieredzi un reputāciju komanda guvusi dažādos komerctiesību jautājumos, intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju jomā, sarežģītos būvniecības un apdrošināšanas procesos, kā arī sarežģītu tiesu strīdu risināšanā. WALL ir darbojušies ar valsts pārvaldi un likumdošanu saistītās jomās, kā arī ar privātās un publiskās partnerības jautājumiem.

WALL kopā ar saviem pārstāvjiem un sadarbības partneriem Baltijā, Eiropas Savienībā, Krievijā un ASV sniedz pārrobežu juridisko atbalstu. WALL ir pārstāvēts Rīgā, Viļņā un Maskavā.

Skatīt vairāk

Partneri

Biroja dibinātāji ir zvērināti advokāti Gundars Āboliņš un Jānis Bordāns. Komandu vada vadošais partneris Gundars Āboliņš. Jānis Bordāns darbību birojā uz laiku ir apturējis.

Gundars Āboliņš

Gundars Āboliņš

Gundars Āboliņš praktizē kā jurists kopš 2001. gada un kā advokāts kopš 2007. gada. Iepriekš strādājis vairākos vadošos starptautiskajos advokātu birojos Baltijā. Gundara Āboliņa pamatdarbības nozares ir korporatīvās tiesības, enerģētika, nekustamais īpašums un būvniecība, kā arī konkurences un sporta tiesības. Pēdējo gadu pieredze saistīta arī ar augstas sarežģītības civiltiesisku strīdu risināšanu tiesās, ieskaitot apjomīgās, t.s., reiderisma lietas.

Jānis Bordāns

Jānis Bordāns

Jāņa Bordāna kā zvērināta advokāta un biroja partnera darbība uz laiku ir apturēta, kamēr Jānis Bordāns ieņem Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedra un Tieslietu ministra amatu. Kā advokāts Jānis Bordāns savā vairāk nekā 25 gadu darba pieredzē specializējies komerctiesībās, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma tiesībās, šķīrējtiesu darbā, kā arī apguvis integrētās mediācijas zināšanas un prasmes. Jānim Bordānam ir ievērojama juridiskā un personālvadības darba pieredze publiskajā sektorā, vadot sabiedriskā medija – Latvijas Televīzijas Juridisko dienestu, ieņemot Latvijas Republikas Saeimas deputāta amatu, Latvijas Republikas Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra un padomnieka amatu, kā arī vairākkārtēji ieņemot Latvijas Republikas Tieslietu ministra amatu.

Skatīt vairāk

Specializācijas

Uzņēmumi un iestādes, kurām nepieciešams atbalsts komerctiesībās, banku darbībā un finansēs, intelektuālā īpašuma jomā un strīdu risināšanā, izvēlas WALL, pazīstot mūsu pozitīvi domājošo komandu, kuru raksturo pieredze, lojalitāte un augsti atbildības standarti.

Konkurences tiesības
Sporta tiesības
Strīdu risināšana
Mediācija
Enerģētika
Atbalsts klientu darījumiem
PPP projekti
Korporatīvās tiesības
Apdrošināšana
Intelektuālais īpašums
Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsts lauksaimniecībai

Konkurences tiesības

Konkurences tiesības ir godīga uzņēmēja sabiedrotais. Diemžēl praksē godīga konkurence ne vienmēr ir komersantam pieņemams komercdarbības instruments. Vēl sliktāk, ja konkurences tiesības negodprātīgi cenšas izmantot valsts, nodarot kaitējumu komersantiem un Latvijas investīciju videi kopumā, nevis sekmējot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

WALL saviem Klientiem sniedz nepieciešamo atbalstu konkurences tiesību jautājumos – nodrošina palīdzību konkurences tiesību ievērošanā dažādu darījumu ietvaros, sadarbību ar attiecīgajām uzraudzības institūcijām, kā arī pārstāvību tiesvedības procesos saistībā ar konstatētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem.

Sporta tiesības

WALL ir pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā dažādos sporta tiesību jautājumos, t.sk. normatīvo aktu izstrādē, sporta strīdos un pārrunās ar valsti.

Strīdu risināšana

WALL mērķis ir palīdzēt saviem Klientiem komercdarbībā, kā arī gūt peļņu, nevis tiesāties. Tieši tādēļ strīdu atrisināšanu cenšamies panākt ārpustiesas ceļā. Tomēr dažkārt tiesvedība ir vienīgais līdzeklis, lai aizstāvētu savas idejas, tiesības, aktīvus un komandu. Taču arī tad sekmīgu rezultātu nodrošina pareizi izstrādāta un pieredzē balstīta tiesvedības stratēģija.

WALL pieredze ļauj sekmīgi aizstāvēt savu Klientu intereses dažāda veida strīdos, t.sk. komerctiesību un administratīvajos strīdos, maksātnespējas procesos un no tiem izrietošajās tiesvedībās, kā arī strīdos ar dažādām valsts un pašvaldības institūcijām.

WALL praksē svarīga nozīme ir pieredzei, kas uzkrāta augstas sarežģītības strīdu risināšanā tiesās. WALL advokāti bijuši iesaistīti unikālos liela apjoma tiesvedības procesos, kas izpelnījušies plašu publicitāti Latvijā.

Mediācija

Mediācijas būtiskākais elements ir radīt pušu savstarpējo sapratni. WALL konsultanti ir apguvuši integrētās mediācijas zināšanas un pieredzi, kas ļauj vadīt pušu sarunu un savstarpējās izziņas procesu, līdz tiek akceptēts kopīgi rastais risinājums.

WALL var būt tieši Jūsu palīgs jebkurā komercdarbības situācijā, kurā vērojami šķietami neatrisināmi konflikti vai tikai nelielas domstarpības, kuras nezināt, kā atrisināt sarunu veidā. Mediācija palīdzēs Jums uzbūvēt nākotnes redzējumu un to īstenot.

Enerģētika

Enerģētika ir modernās ekonomikas būtiskākais elements. WALL konsultē un sniedz nepieciešamo atbalstu, kas saistīts ar dažādiem enerģētikas nozares projektu realizācijas juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem. Ilggadēja sadarbība ar šīs nozares Klientiem un sadarbības partneriem ļauj WALL sniegt arī specifiskas konsultācijas, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar īpašiem enerģētikas nozares būvniecības projektiem, koģenerāciju, vēja parkiem un dažādu inovatīvu enerģētikas projektu izpēti.

WALL kopā ar sadarbības partneriem saviem Klientiem piedāvā arī profesionālas konsultācijas ostas infrastruktūras būvniecības un dažādu ražošanas bāžu izveidošanas jautājumos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam.

Atbalsts klientu darījumiem

Uzņēmēja mērķis ir gūt peļņu. Pateicoties WALL pieredzei un izpratnei par uzņēmējdarbības principiem, WALL Klientiem tiek sniegts viss nepieciešamais juridiskais atbalsts dažādos komercdarbības darījumos. WALL zināšanas dažādās tiesību jomās, kā arī pieredze sarunu vadīšanā un dažāda veida tiesvedībā ļauj laikus paredzēt ar darījumiem saistītos riskus, optimizēt to izmaksas, kā arī nodrošināt efektīvu darījumu gaitu. Mūsu galvenais uzdevums – nodrošināt darījumu maksimālu atbilstību Klientu interesēm.

PPP projekti

Viens no Publiskās privātās partnerības (PPP) pamatprincipiem ir pareiza risku sadale. Riski jāpārvalda tai pusei, kas to spēj visefektīvāk. Tādēļ svarīga ir projekta risku identifikācija un analīze. Atbildības deleģēšana privātajam partnerim visā projekta realizācijas gaitā no projektēšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ir efektīvs un motivējošs process. Tomēr PPP projektu pieredze rāda, ka izcilu darba rezultātu un peļņu nodrošina tikai augsti profesionāla projekta vadības komanda. WALL komanda saviem Klientiem nodrošina šādu rezultātu.

Korporatīvās tiesības

WALL darba pamatprincips ir izprast sava Klienta biznesu. Tā ir atslēga labam darba rezultātam. WALL korporatīvā prakse un pieredze ļauj Klientiem sniegt atbalstu visos viņu darbības posmos, sākot ar akcionāru un vadības jautājumiem, beidzot ar uzņēmuma, tā darbinieku un partneru savstarpējām attiecībām.

WALL juridiskā palīdzība ietver arī atbalstu vietējos un pārrobežu biznesa reorganizācijas darījumos, padziļinātās juridiskās izpētes veikšanu, kā arī konsultācijas komercnoslēpuma aizsardzības jautājumos.

Apdrošināšana

WALL juristiem ir 10 gadu juridiskā prakse apdrošināšanas tirgū. Ir uzkrāta vērtīga pieredze un zināšanas, kas ļauj sniegt nepieciešamās konsultācijas un atbalstu apdrošinātājiem, apdrošināšanas starpniekiem un apdrošināšanas ņēmējiem, ieskaitot, arī tiesvedību strīdos. WALL apdrošināšanas tiesību speciālisti pārstāv un konsultē Klientus arī tādos specifiskos apdrošināšanas jautājumos kā profesionālas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, speciālās tehnikas un rūpniecisko iekārtu apdrošināšana, kā arī sagatavo nepieciešamās ekspertīzes un vērtējumu zaudējumu novērtēšanai, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Intelektuālais īpašums

Informācijas tehnoloģiju nozīmes straujais pieaugums visa veida komercdarbībā, informācijas nodošana audiovizuālā formā un daudzi citi tehnoloģiskie un sociālie aspekti padarījuši intelektuālo īpašumu par vērtīgāko biznesa aktīvu 21. gadsimtā. WALL advokāti ir gan praktiķi ar ievērojamu pieredzi, gan intelektuālā īpašuma normatīvo aktu izstrādātāji un publikāciju autori. Darba pieredze vietējā un starptautiskajā tirgū ļauj WALL rast Klientu vajadzībām atbilstošāko intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas un aizsardzības stratēģiju.

Vienlaikus WALL partneriem ir ilggadēja pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nozares un mediju biznesa konsultēšanā. Jānis Bordāns darbojies un vadījis vairākas valdības komisijas telekomunikāciju un mediju nozares tiesiskā regulējuma jautājumos, kā arī pārstāvējis šo pakalpojumu sniedzējus, autortiesību īpašniekus, valsts institūcijas, lielākos medijus un telekomunikāciju operatorus Latvijā.

WALL sniedz juridisko atbalstu arī IT jomas darījumos, iepirkumu procedūrās un citos ar to saistītos jautājumos.

Atbalsts mežsaimniecībai

Meži ir Latvijas tautsaimniecības pamatnozare. WALL komanda pārzina šīs nozares specifiku. Ilggadējā praksē nostiprinātā pieredze, risinot dažādos ar mežsaimniecības nozari saistītos jautājumus, ļauj veiksmīgi pārstāvēt gan meža īpašniekus, gan izstrādātājus un mežu apsaimniekotājus.

Zināšanas par mežsaimniecības nozari, t.sk. tās tiesisko regulējumu, ļauj WALL veiksmīgi pasargāt savus Klientus no specifiskiem nozares riskiem. WALL pieredze saistāma gan ar dažādu mežsaimniecības nozarē nepieciešamu ikdienas pakalpojumu sniegšanu (dokumentu noformēšana, darījumi, sadarbība ar valsts iestādēm), gan ar konsultācijām un atbalstu Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistē ar mežsaimniecību saistītos projektos.

WALL nodrošina atbalstu arī augstas sarežģītības darījumos un apjomīgu izsoļu rīkošanā, kā arī sniedz konsultācijas saistībā ar specifiskiem nodokļu jautājumiem un meža zemju transformācijas risinājumiem, ieskaitot būvniecības vajadzībām.

WALL ir ievērojama pieredze Klientu pārstāvībā strīdos ar valsti dažādos mežsaimniecības nozares jautājumos.

WALL nodrošina arī specifiskus mežu audita pakalpojumus, kas ļauj Klientiem maksimāli efektīvi apsaimniekot tiem piederošos meža īpašumus, samazināt izmaksas un gūt peļņu.

Atbalsts lauksaimniecībai

Moderna un attīstīta lauksaimniecības nozare kļūst par arvien nozīmīgāku Latvijas ekonomikas daļu, pateicoties globālajam pieprasījuma pieaugumam pēc pārtikas un lauksaimniecības zemes deficītam. Vienlaikus, lauksaimniecības nozarei pastāvīgi jāsaskaras ar daudziem uzņēmējdarbības riskiem.

WALL juristu uzkrātā pieredze ļauj veiksmīgi un jēgpilni konsultēt lauksaimniekus dažādos plaša spektra jautājumos. Lauksaimniecības nozares pārzināšana, ieskaitot, tās tiesisko regulējumu, kā arī starptautiskā pieredze dažādās komercdarbības jomās ļauj WALL pasargāt savus Klientus no specifiskiem nozares riskiem, sniedzot tiem atbalstu dažādos uzņēmējdarbības posmos.

WALL pieredze saistāma gan ar lauksaimniecības nozarē nepieciešamu ikdienas pakalpojumu sniegšanu, pārstāvību vietēja mēroga un pārrobežu darījumos, ieskaitot, uzņēmumu pārdošanas, iegādes vai apvienošanas darījumos, kā arī lauksaimniecības un meža zemju īpašumu darījumos, gan ar konsultācijām un atbalstu finanšu jomā, valsts un ES atbalsta jautājumos.

WALL pārliecība – sekmīga lauksaimniecības nozares klientu pārstāvība nav iedomājama bez patiesas ieinteresētības. Tas nozīmē –  klātbūtne darījumos, iepazīšanās ar saimniecību “uz vietas”, cilvēku un procesa izpratne detaļās

Skatīt vairāk

Sociālā atbildība

Mums rūp ne tikai augsti pakalpojumu standarti, bet arī cilvēciskās vērtības. Tāpēc savas pūles veltām sociālajai atbildībai.

Mēs sevi vērtējam kā jaunas vērtības nesošu advokātu biroju. Lietu kārtība pasaulē strauji mainās. Principi un paradigmas, kas bija spēkā 20. gadsimtā, šodien vairs nestrādā. Šodien Klienti pieprasa no saviem juristiem cita līmeņa attieksmi un atbildību. Līdz ar to mēs apzināmies, ka jāmainās arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem. WALL ne tikai rūpējas par augstiem pakalpojumu standartiem un ciena cilvēciskās vērtības, bet vienlaikus velta savas pūles sociālajai atbildībai.

WALL partneri pēdējo gadu laikā piedalījušies vairāku miljonu eiro piesaistes procesā, lai reorganizētu vienu no labākajām Latvijas skolām, kā arī snieguši pastāvīgu atbalstu Latvijas komponistu savienībai. Izjūtot atbildību par tiesiskumu valstī un uz vairākiem gadiem pārtraucot veiksmīgu advokāta praksi, Jānis Bordāns uzņēmās pienākumus valsts pārvaldē. Tieši laikā, kad Jānis Bordāns bija Latvijas Tieslietu ministrs, valsts tiesu sistēma piedzīvoja visstraujāko reitinga kāpumu tās vēsturē, ko uzrādīja Socioloģisko pētījumu centra SKDS dati (http://nra.lv/latvija/politika/108283-uzticibas-topa-augsgala-tiesibsargi-un-prezidents.htm).

WALL ir Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā (AmCham) biedrs, savukārt WALL partneris ir Latvijas telekomunikāciju asociācijas biedrs. WALL kā AmCham biedrs piedalās Ārvalstu investoru padomes darba grupās.

WALL partneri piedalās sabiedriski nozīmīgos pasākumos, ir aicināti viesi medijos par tieslietu jautājumiem, kā arī izrāda iniciatīvu, piedaloties debatēs par aktuāliem jautājumiem tieslietās un ekonomikā. Tādēļ WALL viedoklī ieklausās lēmumu pieņēmēji.

WALL ir gandarīts, ka var sniegt savu pienesumu gan tieslietu kultūrai, gan advokatūras videi, gan visai Latvijas sabiedrībai un valstij.

Skatīt vairāk

Jaunumi

Aicinām sekot WALL jaunumiem un aktivitātēm.

Skatīt vairāk

WALL piedalās Apsardzes darbības likuma grozījumu izstrādes procesā.

WALL sniedz plašu juridisko atbalstu Krievijas uzņēmumam dažādos medicīnas nozares jautājumos, t.sk. arī par investīciju aizsardzības jautājumiem.

WALL sniedz klientiem konsultācijas veselības aizsardzības reformas ietvaros.

WALL konsultē vienu no vadošajiem Latvijas enerģētikas nozares uzņēmumiem saistībā ar akcionāru maiņas jautājumiem.

WALL sniedza juridisko palīdzību mežsaimniecības nozares uzņēmumam sekmīgi pabeigtā publiskās privātās partnerības projektā, kas saistīts ar mežu apsaimniekošanu. Projekts ietver plašu mežsaimniecības resursu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu par kopējo summu 700 000 EUR apmērā.